Parteneriate

 
iasi - logo.PNG
 
 
sigla-cjph-desktop.png
 
consiliul-judetean-bistrita-nasaud.jpg
 
 
 
 
 
   
                        
 
  
                                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raionul Glodeni în presă

Canal3

Infotag

Canal2

Argumentul

Agora.md

Publika TV

Moldpres

Вести             

MIR-TV

 

 

 

 

 

 

Achiziții - lucrări de întreţinere a drumurilor locale din raionul Glodeni, pe timp de iarnă al anului 2016

Invitație la cererea  ofertelor de prețuri 

 

 

 

FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI (FDA)

 

Următoarele date specifice referitoare la bunurile şi la serviciile solicitate vor completa, suplimenta sau ajusta prevederile instrucţiunilor pentru ofertanţi (IPO). În cazul unei discrepanţe sau al unui conflict, prevederile de mai jos vor prevala asupra prevederilor din IPO.

 

1. Dispoziţii generale

Nr.

Rubrica

Datele Autorităţii Contractante/Organizatorului procedurii

1.1.

Autoritatea contractantă/Organizatorul procedurii:

Președintele raionului Glodeni

1.2.

Obiectul achiziţiei:

lucrări de întreţinere a drumurilor locale din raionul Glodeni, pe timp de iarnă al anului 2016

1.3.

Numărul procedurii:

16/03495

1.4.

Tipul obiectului de achiziţie:

Cerere a ofertelor de preţuri

1.5.

Codul CPV:

45233141-9

1.6.

Numărul şi data Buletinului Achiziţiilor Publice:

93 din 02.12.2016

1.7.

Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici:

Bugetul local

1.8.

Administratorul alocaţiilor bugetare:

Preşedintele raionului Glodeni

1.9.

Plăţi/mijloace financiare din partea partenerului de dezvoltare:

Nu se utilizează

1.10.

Denumirea cumpărătorului:

Consiliul raional Glodeni

1.11.

Destinatarul:

Consiliul raional Glodeni

1.12.

Limba de comunicare:

De stat

1.13.

Pentru clarificarea documentelor de atribuire, adresa autorităţii contractante este:

Adresa: MD-4901, Președintele raionului Glodeni, or. Glodeni, str. Suveranității, 2
Tel: (0249)23288
Fax: (0249)22058
E-mail: sececonomglodeni@mail.ru
Persoana de contact: ONUŢĂ ANGELA

 

2. Listă Lucrări şi specificaţii tehnice:

Nr. d/o

Cod CPV

Denumire Lucrări solicitate

Unitatea de măsură

Cantitatea

Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă

1

 

lotul nr.1

 

 

 

1.1

45233141-9

Lucrări de întreţinere a drumurilor locale pe timp de iarnă 2016

Bucată

1.00

Caietul de sarcini se anexează pe o filă

 

3. Criterii şi cerinţe de calificare

Nr.

Denumirea documentului/cerinţelor

Cerinţe suplimentare

Obl.

1

Formularul ofertei

Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului

DA

2

Formularele 3, 5, 7 cu specificatia parametrilor tehnici solicitati in caietul de sarcini.

Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului

DA

3

Certificatul de înregistrare a întreprinderii

Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

DA

4

Licenta de activitate

Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

DA

5

Informatii generale despre ofertant

Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului

DA

6

Declaratie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului

DA

7

Declarație privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului

DA

8

Raport Financiar pentru anul 2015

Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului

DA

 

4. Pregătirea ofertelor

4.1

Oferte alternative:

Nu vor fi

4.2

Garanţia pentru ofertă:

 

4.3

Garanţia pentru ofertă va fi în valoare de:

0.00% din valoarea ofertei fără TVA.

4.4

Ediţia aplicabilă a Incoterms şi termenii comerciali acceptaţi vor fi:

Nu se aplică, Incoterms 2013

4.5

Termenul de livrare/prestare/executare:

perioada rece al anului 2016

4.6

Metoda şi condiţiile de plată vor fi:

prin transfer

4.7

Perioada valabilităţii ofertei va fi de:

30 zile

4.8

Ofertele în valută străină:

Nu se acceptă

 

5. Depunerea şi deschiderea ofertelor

5.1

Plicurile vor conţine următoarea informaţie suplimentară:

Cerere a ofertelor de preţuri nr. 16/03495
Pentru achiziţionarea de: lucrări de întreţinere a drumurilor locale din raionul Glodeni, pe timp de iarnă al anului 2016
Autoritatea contractantă: Președintele raionului Glodeni
Adresa autorităţii contractante: MD-4901, Președintele raionului Glodeni, or. Glodeni, str. Suveranității, 2, etajul III, bir.31
A nu se deschide înainte de: 09.12.2016 10:00

5.2

Pentru depunerea ofertelor, adresa autorităţii contractante/organizatorului procedurii este:

Adresa: MD-4901, Președintele raionului Glodeni, or. Glodeni, str. Suveranității, 2
Tel: (0249)23288
Fax: (0249)22058
E-mail: (0249)22058
Data-limită pentru depunerea ofertelor este:
Data, Ora: 09.12.2016 10:00

5.3

Deschiderea ofertelor va avea loc la următoare adresă:

Adresa: MD-4901, Președintele raionului Glodeni, or. Glodeni, str. Suveranității, 2, etajul II, bir.27
Tel: (0249)23288
Data, Ora: 09.12.2016 10:00

 

6. Evaluarea şi compararea ofertelor

6.1

Preţurile ofertelor depuse în diferite valute vor fi convertite în:

Leu MD

Sursa ratei de schimb în scopul convertirii:

 

Data pentru rata de schimb aplicabilă va fi:

09.12.2016

6.2

Modalitatea de efectuare a evaluării:

cel mai mic preţ şi corespunderea tuturor cerinţelor de calificare

6.3

Factorii de evaluarea vor fi următorii:

Nu sunt

 

7. Adjudecarea contractului

7.1

Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi:

Cel mai mic preţ

7.2

Suma Garanţiei de bună execuţie (se stabileşte procentual din preţul contractului adjudecat)):

0.00%

7.3

Garanţia de bună execuţie a contractului:

 

7.4

Numărul maxim de zile pentru semnarea şi prezentarea contractului către autoritatea contractantă:

6 zile

 

Conţinutul prezentei Fişe de date a achiziţiei este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informaţional Automatizat “REGISTRUL DE STAT AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE”. Grupul de lucru pentru achiziţii confirmă corectitudinea conţinutului Fişei de date a achiziţiei, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

 

Conducătorul grupului de lucru:

LEUCĂ ION ________________________________