Parteneriate

 
iasi - logo.PNG
 
 
sigla-cjph-desktop.png
 
consiliul-judetean-bistrita-nasaud.jpg
 
 
 
 
 
   
                        
 
  
                                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Achiziții - reparaţia drumului de acces spre s.Iabloana. Drumul local L227, r-nul Glodeni

Invitație la cererea  ofertelor de prețuri 

 

FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI (FDA)

 

Următoarele date specifice referitoare la bunurile şi la serviciile solicitate vor completa, suplimenta sau ajusta prevederile instrucţiunilor pentru ofertanţi (IPO). În cazul unei discrepanţe sau al unui conflict, prevederile de mai jos vor prevala asupra prevederilor din IPO.

 

1. Dispoziţii generale

Nr.

Rubrica

Datele Autorităţii Contractante/Organizatorului procedurii

1.1.

Autoritatea contractantă/Organizatorul procedurii:

Președintele raionului Glodeni

1.2.

Obiectul achiziţiei:

Reparaţia drumului de acces spre s.Iabloana. Drumul local L227, r-nul Glodeni

1.3.

Numărul procedurii:

16/03496

1.4.

Tipul obiectului de achiziţie:

Cerere a ofertelor de preţuri

1.5.

Codul CPV:

45233142-6

1.6.

Numărul şi data Buletinului Achiziţiilor Publice:

93 din 02.12.2016

1.7.

Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici:

Bugetul local

1.8.

Administratorul alocaţiilor bugetare:

Preşedintele raionului Glodeni

1.9.

Plăţi/mijloace financiare din partea partenerului de dezvoltare:

Nu se utilizează

1.10.

Denumirea cumpărătorului:

Consiliul raional Glodeni

1.11.

Destinatarul:

Consiliul raional Glodeni

1.12.

Limba de comunicare:

De stat

1.13.

Pentru clarificarea documentelor de atribuire, adresa autorităţii contractante este:

Adresa: MD-4901, Președintele raionului Glodeni, or. Glodeni, str. Suveranității, 2
Tel: (0249)23288
Fax: (0249)22058
E-mail: sececonomglodeni@mail.ru
Persoana de contact: ONUŢĂ ANGELA

 

2. Listă Lucrări şi specificaţii tehnice:

Nr. d/o

Cod CPV

Denumire Lucrări solicitate

Unitatea de măsură

Cantitatea

Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă

1

 

Reparaţia drumului de acces spre s.Iabloana. Drumul local L227, r-nul Glodeni

     

1.1

45233142-6

Reparaţia drumului de acces spre s.Iabloana. Drumul local L227, r-nul Glodeni

Bucată

1.00

Conform caietului de sarcini anexat pe 4 file

 

3. Criterii şi cerinţe de calificare

Nr.

Denumirea documentului/cerinţelor

Cerinţe suplimentare

Obl.

1

Formularul ofertei

Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului

DA

2

Formularele 3, 5, 7 cu specificatia parametrilor tehnici solicitati in caietul de sarcini.

Formularele 3, 5, 7 cu specificatia parametrilor tehnici solicitati in caietul de sarcini. Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului

DA

3

Certificatul de înregistrare a întreprinderii

Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

DA

4

Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice

Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

DA

5

Licenta de activitate

Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

DA

6

Informatii generale despre ofertant

Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului

DA

7

Declaratie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului

DA

8

Declarație privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului

DA

9

Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal de Stat

Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

DA

10

Raport Financiar pentru anul 2015

Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului

DA

11

Declarație privind experiența similară

Lista lucrărilor similare executate, 1 copie a contractului de achiziţii şi un proces de recepţie finală, confirmate prin aplicarea semnăturii şi ştampilei participantului.

DA

12

Scrisoare de garanţie a lucrărilor executate

Min. 2 ani. Max. 5 ani

DA

 

4. Pregătirea ofertelor

4.1

Oferte alternative:

Nu vor fi

4.2

Garanţia pentru ofertă:

 

4.3

Garanţia pentru ofertă va fi în valoare de:

0.00% din valoarea ofertei fără TVA.

4.4

Ediţia aplicabilă a Incoterms şi termenii comerciali acceptaţi vor fi:

Nu se aplică, Incoterms 2013

4.5

Termenul de livrare/prestare/executare:

mai 2017

4.6

Metoda şi condiţiile de plată vor fi:

prin transfer

4.7

Perioada valabilităţii ofertei va fi de:

30 zile

4.8

Ofertele în valută străină:

Nu se acceptă

 

5. Depunerea şi deschiderea ofertelor

5.1

Plicurile vor conţine următoarea informaţie suplimentară:

Cerere a ofertelor de preţuri nr. 16/03496
Pentru achiziţionarea de: Reparaţia drumului de acces spre s.Iabloana. Drumul local L227, r-nul Glodeni
Autoritatea contractantă: Președintele raionului Glodeni
Adresa autorităţii contractante: MD-4901, Președintele raionului Glodeni, or. Glodeni, str. Suveranității, 2
A nu se deschide înainte de: 09.12.2016 11:00

5.2

Pentru depunerea ofertelor, adresa autorităţii contractante/organizatorului procedurii este:

Adresa: MD-4901, Președintele raionului Glodeni, or. Glodeni, str. Suveranității, 2
Tel: (0249)23288
Fax: (0249)22058
E-mail: (0249)22058
Data-limită pentru depunerea ofertelor este:
Data, Ora: 09.12.2016 11:00

5.3

Deschiderea ofertelor va avea loc la următoare adresă:

Adresa: MD-4901, Președintele raionului Glodeni, or. Glodeni, str. Suveranității, 2
Tel: (0249)23288
Data, Ora: 09.12.2016 11:00

 

6. Evaluarea şi compararea ofertelor

6.1

Preţurile ofertelor depuse în diferite valute vor fi convertite în:

Leu MD

Sursa ratei de schimb în scopul convertirii:

BNM

Data pentru rata de schimb aplicabilă va fi:

09.12.2016

6.2

Modalitatea de efectuare a evaluării:

După cel mai mic preţ şi corespunderea tuturor cerinţelor de calificare

6.3

Factorii de evaluarea vor fi următorii:

Nu sunt

 

7. Adjudecarea contractului

7.1

Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi:

Cel mai mic preţ

7.2

Suma Garanţiei de bună execuţie (se stabileşte procentual din preţul contractului adjudecat)):

0.00%

7.3

Garanţia de bună execuţie a contractului:

 

7.4

Numărul maxim de zile pentru semnarea şi prezentarea contractului către autoritatea contractantă:

6 zile

 

Conţinutul prezentei Fişe de date a achiziţiei este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informaţional Automatizat “REGISTRUL DE STAT AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE”. Grupul de lucru pentru achiziţii confirmă corectitudinea conţinutului Fişei de date a achiziţiei, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

 

Conducătorul grupului de lucru:

LEUCĂ ION ________________________________

 

CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

 

1. Denumerea beneficiarului de stat   Consiliul  Raional Glodeni

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Consiliul  Raional Glodeni

3. Obiectul achiziţiilor  Reparatia drumului de acces spre satul Iabloana . Drumul local L 227

 crt.

Simbol norme şi Cod  resurse 

 

Denumire lucrărilor   

Unitatea de masura

Volum

 

1

2

3

4

5

 

 

1. Platforama de stationare

 

1

TsA02E

 

Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu  (Sapatura pentru montarea bordurelor si nivelari terasament)

 

m3

2,2000

2

DE10E

 

Borduri prefabricate din beton, BR100. 30. 15 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm

 

m

44,0000

3

RpDA07A

 

Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder  (Механизированное перепрофилирование проезжей части щебеночных дорог автогрейдером)

 

m2

642,0000

4

RpDD02C

 

Strat de fundatie  din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare si fara innoroire  Grosime medie 150 mm

 

m3

96,3000

5

RpDA10A

 

Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder Grosime medie 50 mm(Укладка на основание дороги ремонтного материала (щебень, гравий, битый камень) и его укатка, автогрейдером)

 

m3

32,1000

6

RpDC07A

 

Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile de beton de ciment sau mixturi asfaltice  Latime 5.5 m ; Lungime L= 440 m (Заливка поверхностей слоев основания или существующего покрытия для укладки одного слоя износа из асфальтовой смеси, выполненные битумной смесью на цементобетонные слои или асфальтобетон)

 

m2

642,0000

7

DB19E

 

Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим сопсобом, толщиной 4,0 см, механизированно)

 

m2

642,0000

8

DB16F

 

Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 3,0 см механически)

 

m2

642,0000

 

 

2. Strat de egalizare si plombarea gropilor din beton asfaltic

 

9

DI81A

 

Taierea cu freza "Wirtgen W 1000L" a stratului de beton asfaltic uzat, avind adincimea de 5 cm (Срезка с помощью фрезы "Wirtgen W 1000L"  изношенного асфальтобетонного слоя, толщиной 5 см)

 

m2

64,6000

10

DI93B

 

Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий, толщиной слоя до 5 см)

 

m2

46,0000

11

DI93C

 

Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 7 cm. (Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий, толщиной слоя до 7 см)

 

m2

18,6000

12

RpDC07A

 

Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile de beton de ciment sau mixturi asfaltice   (Заливка поверхностей слоев основания или существующего покрытия для укладки одного слоя износа из асфальтовой смеси, выполненные битумной смесью на цементобетонные слои или асфальтобетон)

 

m2

132,0000

13

DB16F

 

Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica

 

m2

132,0000