Parteneriate

 
iasi - logo.PNG
 
 
sigla-cjph-desktop.png
 
consiliul-judetean-bistrita-nasaud.jpg
 
 
 
 
 
   
                        
 
  
                                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Achiziții - reparaţia drumurilor împietruite cu adaos de material. Drumul local L237, Cuhneşti-Bisericani, r-nul Glodeni

Invitație la cererea  ofertelor de prețuri 

 

FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI (FDA)

 

Următoarele date specifice referitoare la bunurile şi la serviciile solicitate vor completa, suplimenta sau ajusta prevederile instrucţiunilor pentru ofertanţi (IPO). În cazul unei discrepanţe sau al unui conflict, prevederile de mai jos vor prevala asupra prevederilor din IPO.

 

1. Dispoziţii generale

Nr.

Rubrica

Datele Autorităţii Contractante/Organizatorului procedurii

1.1.

Autoritatea contractantă/Organizatorul procedurii:

Președintele raionului Glodeni

1.2.

Obiectul achiziţiei:

Reparaţia drumurilor împietruite cu adaos de material. Drumul local L237, Cuhneşti-Bisericani, r-nul Glodeni

1.3.

Numărul procedurii:

16/03497

1.4.

Tipul obiectului de achiziţie:

Cerere a ofertelor de preţuri

1.5.

Codul CPV:

45233142-6

1.6.

Numărul şi data Buletinului Achiziţiilor Publice:

93 din 02.12.2016

1.7.

Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici:

Bugetul local

1.8.

Administratorul alocaţiilor bugetare:

Preşedintele raionmului Glodeni

1.9.

Plăţi/mijloace financiare din partea partenerului de dezvoltare:

Nu se utilizează

1.10.

Denumirea cumpărătorului:

Consiliul raional Glodeni

1.11.

Destinatarul:

Consiliul raional Glodeni

1.12.

Limba de comunicare:

De stat

1.13.

Pentru clarificarea documentelor de atribuire, adresa autorităţii contractante este:

Adresa: MD-4901, Președintele raionului Glodeni, or. Glodeni, str. Suveranității, 2
Tel: (0249)23288
Fax: (0249)22058
E-mail: sececonomglodeni@mail.ru
Persoana de contact: ONUŢĂ ANGELA

 

2. Listă Lucrări şi specificaţii tehnice:

Nr. d/o

Cod CPV

Denumire Lucrări solicitate

Unitatea de măsură

Cantitatea

Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă

1

 

Reparaţia drumurilor împietruite cu adaos de material. Drumul local L237, Cuhneşti-Bisericani, r-nul Glodeni

 

 

 

1.1

45233142-6

Reparaţia drumurilor împietruite cu adaos de material. Drumul local L237, Cuhneşti-Bisericani, r-nul Glodeni

Bucată

1.00

Conform caietului de sarcini, anexat pe 4 file

 

3. Criterii şi cerinţe de calificare

Nr.

Denumirea documentului/cerinţelor

Cerinţe suplimentare

Obl.

1

Formularul ofertei

Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului

DA

2

Formularele 3, 5, 7 cu specificatia parametrilor tehnici solicitati in caietul de sarcini.

Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului

DA

3

Certificatul de înregistrare a întreprinderii

Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

DA

4

Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice

Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

DA

5

Licenta de activitate

Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

DA

6

Informatii generale despre ofertant

Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului

DA

7

Declaratie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

DA

8

Declarație privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului

DA

9

Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal de Stat

Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

DA

10

Raport Financiar pentru anul 2015

Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului

DA

11

Declarație privind experiența similară

Lista lucrărilor similare executate, 1 copie a contractului de achiziţii şi un proces de recepţie finală, confirmate prin aplicarea semnăturii şi ştampilei participantului.

DA

12

Certificat privind perioada de garanție a lucrarilor

Min. 2 ani. Max. 5 ani

DA

 

4. Pregătirea ofertelor

4.1

Oferte alternative:

Nu vor fi

4.2

Garanţia pentru ofertă:

 

4.3

Garanţia pentru ofertă va fi în valoare de:

0.00% din valoarea ofertei fără TVA.

4.4

Ediţia aplicabilă a Incoterms şi termenii comerciali acceptaţi vor fi:

Nu se aplică, Incoterms 2013

4.5

Termenul de livrare/prestare/executare:

mai 2017

4.6

Metoda şi condiţiile de plată vor fi:

prin transfer

4.7

Perioada valabilităţii ofertei va fi de:

30 zile

4.8

Ofertele în valută străină:

Nu se acceptă

 

5. Depunerea şi deschiderea ofertelor

5.1

Plicurile vor conţine următoarea informaţie suplimentară:

Cerere a ofertelor de preţuri nr. 16/03497
Pentru achiziţionarea de: Reparaţia drumurilor împietruite cu adaos de material. Drumul local L237, Cuhneşti-Bisericani, r-nul Glodeni
Autoritatea contractantă: Președintele raionului Glodeni
Adresa autorităţii contractante: MD-4901, Președintele raionului Glodeni, or. Glodeni, str. Suveranității, 2, secţia economiei, bir.31, etajul III
A nu se deschide înainte de: 12.12.2016 10:00

5.2

Pentru depunerea ofertelor, adresa autorităţii contractante/organizatorului procedurii este:

Adresa: MD-4901, Președintele raionului Glodeni, or. Glodeni, str. Suveranității, 2
Tel: (0249)23288
Fax: (0249)22058
E-mail: (0249)22058
Data-limită pentru depunerea ofertelor este:
Data, Ora: 12.12.2016 10:00

5.3

Deschiderea ofertelor va avea loc la următoare adresă:

Adresa: MD-4901, Președintele raionului Glodeni, or. Glodeni, str. Suveranității, 2
Tel: (0249)23288
Data, Ora: 12.12.2016 10:00

 

6. Evaluarea şi compararea ofertelor

6.1

Preţurile ofertelor depuse în diferite valute vor fi convertite în:

Leu MD

Sursa ratei de schimb în scopul convertirii:

BNM

Data pentru rata de schimb aplicabilă va fi:

12.12.2016

6.2

Modalitatea de efectuare a evaluării:

După cel mai mic preţ şi corespunderea cerinţelor de calificare

6.3

Factorii de evaluarea vor fi următorii:

Nu sunt

 

7. Adjudecarea contractului

7.1

Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi:

Cel mai mic preţ

7.2

Suma Garanţiei de bună execuţie (se stabileşte procentual din preţul contractului adjudecat)):

0.00%

7.3

Garanţia de bună execuţie a contractului:

 

7.4

Numărul maxim de zile pentru semnarea şi prezentarea contractului către autoritatea contractantă:

6 zile

 

Conţinutul prezentei Fişe de date a achiziţiei este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informaţional Automatizat “REGISTRUL DE STAT AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE”. Grupul de lucru pentru achiziţii confirmă corectitudinea conţinutului Fişei de date a achiziţiei, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

 

Conducătorul grupului de lucru:

LEUCĂ ION ________________________________

 

CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

 

1. Denumirea beneficiarului de stat Consiliul Raional Glodeni

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Preşedintele  raionului Glodeni

3. Obiectul achiziţiilor Reparatia drumurilor impetruite cu adaos de material . Drumul local L 237  Cuhnesti-  Bisericani   r-nulGlodeni.

crt.

Simbolnormeşi Cod resurse 

 

Denumire lucrărilor   

Unitatea de masura

Volum

 

1

2

3

4

5

 

 

1. Sectiunea 1-1 PC 0+0.00 .... PC 4.0+40

 

1

DI89A

 

Reparatia drumurilor impetruite: fara adaos de material Latime 7.0 m ; Lungime L= 440 m (Ремонт щебеночных покрытий бездобавлениям атериала)

 

100m2

30,8000

2

RpDC07A

 

Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixture asfaltica, executata cu suspensie de bitumfilerizat la straturile de beton de ciment sau mixture asfaltice Latime 5.5 m ; Lungime L= 440 m (Заливка поверхностей слоев основания или существующег опокрытия для укладки одного слоя износа из асфальтовой смеси, выполненные битумной смесью на цемент обетонные слоиили асфальто бетон)

 

m2

2 420,0000

3

DB16H

 

Imbracaminte de beton asfaltic cu aggregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica Latime 5.5 m ; Lungime L= 440 m  (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 сммеханически)

 

m2

2 420,0000

 

 

2. Sectiunea 2-2:  3-3  PC0+0.00.... PC 0+40

 

4

RpDD16A

 

Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, de 10 cm, Latime 6.0m : Lungime=40 m  in impietruiri fara adunarea materialului (Механизированное разрыхление земляного полотна дороги автогрейдером на глубину, 10 см, щебеночные покрытия без сбора материала)

 

m3

24,0000

5

RpDA07A

 

Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder Latime 6.0m : Lungime =40 m (Механизированное перепрофили рованиепроезжейчастищебеночныхдорогавтогрейдером)

 

m2

240,0000

6

RpDD02A

 

Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanaresiinnoroiregrosime 10 cm Latime 6.0m : Lungime =40 m (Слойоснованияилиизменениепрофиляизщебнядлядорог с механизированнойукладкой, выполненнызаклиниваниеммелкимкамнемилизаиливанием)

 

m3

24,0000

7

RpDC07A

 

Amorsareasuprafetelorstraturilor de bazasau a imbracamintilorexistente in vedereaaplicariiunuistrat de uzura din mixturaasfaltica, executata cu suspensie de bitumfilerizat la straturile de beton de cimentsaumixturiasfalticeLatime 4.0m : Lungime =12 m(Заливкаповерхностейслоевоснованияилисуществующегопокрытиядляукладкиодногослояизносаизасфальтовойсмеси, выполненныебитумнойсмесьюнацементобетонныеслоиилиасфальтобетон)

 

m2

48,0000

8

DB16H

 

Imbracaminte de betonasfaltic cu agregatemarunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asterneremecanicaLatime 4.0m : Lungime =12 m (Покрытиеасфальтобетонное с мелкимзаполнителем, выполненноегорячимспособом, толщиной 4,0 сммеханически)

 

m2

48,0000

 

 

3. Sectiunea 4-4 PC0+.0.00 ...... PC 0+6.0

 

9

DI89B

 

Reparatiadrumurilorimpetruite: cu adaos de material  (Ремонтщебеночныхпокрытий с добавлениемматериала)

 

100m2

0,3600

10

RpDC07A

 

Amorsareasuprafetelorstraturilor de bazasau a imbracamintilorexistente in vedereaaplicariiunuistrat de uzura din mixturaasfaltica, executata cu suspensie de bitumfilerizat la straturile de beton de cimentsaumixturiasfaltice (Заливкаповерхностейслоевоснованияилисуществующегопокрытиядляукладкиодногослояизносаизасфальтовойсмеси, выполненныебитумнойсмесьюнацементобетонныеслоиилиасфальтобетон)

 

m2

36,0000

11

DB16H

 

Imbracaminte de betonasfaltic cu agregatemarunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asterneremecanicaLatime 6.0 m: Lungime 6.0 m (Покрытиеасфальтобетонное с мелкимзаполнителем, выполненноегорячимспособом, толщиной 4,0 сммеханически)

 

m2

36,0000