Legături

 
 
 
 
 
 
 
   
                        
 
  
                                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relații cu publicul

Meteo

Statistica Online

Calendar

Lun
Mar
Mie
Joi
Vin
Sâm
Dum
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Consiliul raional Glodeni anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante

 

 

 

                                       A V I Z !!!

 

                     CONSILIUL  RAIONAL  GLODENI

                                  MD-4901, or.Glodeni, str. Suveranităţii, 2

                                      anunţă  concurs

                pentru ocuparea funcţiei publice vacante

de specialist principal în problemele planificării şi dezvoltării producţiei animaliere în cadrul Direcţiei agricultură şi alimentaţie

Scopul general al funcţiei:

 

Contribuirea la implimentarea în teritoriu a politicii agrare în sectorul zootehnic promovate de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare şi de către organele administraţiei publice locale.

 

Sarcinile de bază:

 

1.      Implementarea în teritoriu a politicii agrare în sectorul zootehnic;

2.      Implementarea respectării normelor juridico-administrative, tehnologice privind procesele de producere, prelucrare, distribuire a produselor animaliere;

3.      Implementarea programelor de dezvoltare a ramurilor din sectorul zootehnic;

4.      Monitorizarea stării social-economice şi ecologice a agenţilor economici, care activează în domeniul producerii, prelucrării şi comercializării produseloranimaliere şi a factorilor de producţie;

5.      Implementarea proiectelor investiţionale în domeniul zootehnic;

Condiţiile de participare la concurs:

      

Condiţii de bază:

·        deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;

·        posedarea limbii moldoveneşti şi limbilor oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu;

·        are capacitate deplină de exerciţiu şi este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice;

·        neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;

·        are studiile şi experienţa profesională necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;

·        lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;

·        neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie  (ş.a. conform art.27 al Legii nr. 158-XVI din 04 iulie 2008).

Cerinţe specifice:

·        Studii:

Superioare cu diplomă de licenţă sau echivalente ce ţin de domeniul zootehniei şi veterinariei.

·        Experienţă profesională:

Minimum 1 an în domeniul zootehniei şi veterinariei, preferabil experienţă în organele administraţiei publice.

·        Cunoştinţe:

o   Legislaţia în vigoare în domeniu;

o   Cunoaşterea modului de funcţionare a autorităţilor publice;

o   Posesia limbii de stat şi cel puţin a unei limbi de circulaţie internaţională la nivel avansat citit/scris/vorbit, a limbii ruse la nivel avansat: citit/scris/vorbit.

o   Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Power Point, Internet.

·        Abilităţi:

- de utilizare a computerului,

-  lucru cu informaţia, planificare, organizare, analiză şi sinteză, elaborare a

   documentelor, instruire, motivare, mobilizare, comunicare eficientă,    management, soluţionare de probleme, lucrul în echipă.

·        Atitudini/comportamente:

 -   disciplină, respect faţă de oameni, incoruptibilitate, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

     

   Persoanele interesate pot depune personal/ prin poşta/ prin

          e-mail

Dosarul de concurs:         

a)     formular de participare*;

b)    copia buletinului de identitate;

c)     copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurulor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

d)    copia carnetului de muncă**;

e)     certificatul medical;

f)      cazierul judiciar***

 

 

Data limită pentru depunerea dosarului de concurs pînă la

 

12 aprilie 2017 inclusiv.

 

 

Telefon   -                        0(249)  22348

e-mail     -              bogaci0790@mail.ruconsiliul_glodeni@mail.md

Adresa poştală –             MD-4901, or.Glodeni, str.Suveranităţii,2,

                                        Consiliul raional, Comisia de concurs.

Persoana de contact -     Specialist principal în problemele

                                        resurse umane -  dna Bogaci Natalia  .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*      Formularul de participare poate fi găsit pe paginea web: www.glodeni.md  sau solicitat la sediul 

        Consiliului raional Glodeni.

**    Copiile documentelor prezentate pot fi  autentificate de notar sau se prezintă împreună cu

        documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul de concurs se

        depune prin poştă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfăşurării probei scrise a

        concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

***  Cazierul judeciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul

        are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de

        maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea

        neemiterii actului administrativ de numire.

 

 

 

 

 

 

Bibliografia concursului:

 

 

·        Constituţia Republicii Moldova.

 

·        Acte legislative şi normative în domeniul serviciului public:

 

 

-         Legea nr.158-XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

-         Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

-         Legea nr.16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese;

-         Legea nr.48 din 22 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici

-         Legea nr.190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare;

-         Hotărîrea Guvernului nr. 201 don 11 martie 2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.

 

·        Acte legislative  în domeniul administraţiei publice locale:

 

-         Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală.

 

·        Acte  legislative şi normative  în domeniul de specialitate:

 

-         Legea nr.371 din 15.02.1995 privind selecţia şi reproducţia în zootehnie.

 

-         Legea Zootehniei nr. 412 din 27.05.1999 ;

 

-         Legea privind activitatea sanitar-veterinară nr. 221 din 19.10.2007