Parteneriate

 
consiliul-judetean-bistrita-nasaud.jpg
 
 
iasi - logo.PNG
 
 
sigla-cjph-desktop.png
 
 
 
 
 
 
   
                        
 
  
                                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUNCȚII VACANTE

                                       A V I Z !!!

 

                     CONSILIUL  RAIONAL  GLODENI

                                  MD-4901, or.Glodeni, str. Suveranităţii, 2

                                      anunţă  concurs

           pentru ocuparea funcţiei publice vacante

                 specialist în problemele de drumuri publice

în cadrul secţiei construcţii, gospodărie comunală şi drumuri

 

 

Scopul general al funcţiei:

 

Promovarea şi asigurarea implimentării politicii statului ce ţine de întreţinerea drumurilor publice.

 

Sarcinile de bază:

 1. Implementarea politicii statului în domeniul construcţiei, reconstrucţiei, reparaţiei drumurilor pe teritoriul raionului prin participarea la stabilirea strategiilor, elaborarea programelor raionale de lungă durată, pregătirea proiectelor de acte administrative la nivelul raional;

 

 1. Evaluarea lucrărilor de construcţie şi reparaţie a drumurilor pe teritoriul raionului;

 

 1. Monitorizarea procesului investiţional, contribuirea la elaborarea programelor investiţionale privind atragerea investiţiilor locale şi străine pe teritoriul raionului;

 

 1. Acordarea ajutorului metodic consiliilor locale de nivelul I la elaborarea programelor de interes local în domeniul întreţinerii drumurilor;

 2. Informarea permanentă a conducerii despre rezultatele activităţii şi prezentarea propunerilor privind îmbunătăţirea situaţiei în domeniul de competenţă.

 

Condiţiile de participare la concurs:

      

Condiţii de bază:

 • deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;

 • posedarea limbii moldoveneşti şi limbilor oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu;

 • are capacitate deplină de exerciţiu şi este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice;

 • neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;

 • are studiile şi experienţa profesională necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;

 • lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;

neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie  (ş.a. conform art.27 al Legii nr. 158-XVI din 04 iulie 2008).
 

 

Cerinţe specifice:

 

 • Studii:

Superioare cu diplomă de licenţă sau echivalente, ce ţin de domeniul funcţiei     

 

 • Cunoştinţe:

  • Cunoaşterea legislaţiei Republicii Moldova în domeniul administraţiei publice locale şi serviciului public;

  • Cunoaşterea actelor  legislative şi normative, ce ţin de domeniul funcţiei.

  • Posesia limbii de stat şi limbii ruse la nivel avansat citit/scris/vorbit, (preferabil a unei limbi de circulaţie internaţională la nivel avansat: citit/scris/vorbit)

  • Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Power Point, Internet.

 

 • Abilităţi:

- de utilizare a computerului,

-  lucru cu informaţia, planificare, organizare, analiză şi sinteză, elaborare a

   documentelor, instruire, motivare. Mobilizare, soluţionare de probleme, lucrul în

   echipă,

 

   

 • Atitudini/comportamente:

 -   profesionalism, competinţă şi spiritul de iniţiativă, atitudini organizatorice şi disciplina de muncă, abordarea problemelor în mod creator, comunicabilitate şi respect faţă de oameni, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

 

          Persoanele interesate pot depune personal/ prin poşta/ prin

          e-mail

 

Dosarul de concurs:         

 1. formular de participare*;

 2. copia buletinului de identitate;

 3. copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurulor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

 4. copia carnetului de muncă**;

 5. certificatul medical;

 6. cazierul judiciar***.

 

 

Data limită pentru depunerea dosarului de concurs pînă la

 

07 martie 2018 inclusiv.

 

 

Telefon   -       0(249)  22348

e-mail     -     bogaci0790@mail.ruconsiliu@glodeni.md

Adresa poştală –             MD-4901, or.Glodeni, str.Suveranităţii,2,

                                        Consiliul raional, Comisia de concurs.

Persoana de contact -     Specialist principal în problemele

                                        resurse umane -  dna Bogaci Natalia  .

 

 

 

 

*      Formularul de participare poate fi găsit pe paginea web: www.glodeni.md  sau solicitat la sediul 

        Consiliului raional Glodeni.

**    Copiile documentelor prezentate pot fi  autentificate de notar sau se prezintă împreună cu

        documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul de concurs se

        depune prin poştă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfăşurării probei scrise a

        concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

***  Cazierul judeciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul

        are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de

        maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea

        neemiterii actului administrativ de numire.

                                       

Bibliografia concursului:

 

 

 • Constituţia Republicii Moldova.

 

 • Acte legislative şi normative în domeniul serviciului public:

 • Legea nr.158-XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

 • Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

 • Legea nr.16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese;

 • Legea nr.48 din 22 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici

 • Legea nr.190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare;

 • Hotărîrea Guvernului nr. 201 don 11 martie 2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.

 

 • Acte legislative  în domeniul administraţiei publice locale:

 • Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală.

 

 • Acte  legislative şi normative  în domeniul de specialitate:

 • Legea nr.163 din 09 iulie 2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie.

 • Legea nr.721-XIII din 02 februarie 1996  privind calitatea în construcţii.

 • Legea  drumurilor nr.509 din 22 iunie 1995.

 • Lege fondului rutier nr.720-XIII din  02 februarie 1996.