Parteneriate

 
consiliul-judetean-bistrita-nasaud.jpg
 
 
iasi - logo.PNG
 
 
sigla-cjph-desktop.png
 
 
   
                        
 
  
                                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secția economie

Taburi primare

Structura secţiei economie

1.Vasile Gudumac- şef a secţiei economie

2. Violeta Misevici –specialist principal în problemele antreprenoriatului, micului business şi stimularea investiţiilor

3. Țurcan Natalia– specialist principal în problemele analiza economică şi prognozări

4. Onuță Angela- specialist principal în problemele achiziţiilor publice

 

Tel.de contact 2-32-88

e-mail. sececonomglodeni@mail.ru

 

    Regulamentul

             de activitate al secţiei economie a Consiliului raional Glodeni

 

I.Dispoziţii generale

1.Secţia economie constituie o subdiviziune structurală a Consiliului raional abilitată de dreptul de a promova politica regională de stat în domeniul social şi economie a teritoriului raionului Glodeni.

2.Prin intermediul secţiei se asigură legătură şi se realizează interacţiunea dintre Consiliul raional cu Ministerul Economiei. Ţinînd cont de cerinţele politicii social economice a statului , Ministerul expediază secţiei economie recomandări , solicită pronosticuri ale dezvoltării social-economice şi informaţia nesesară, examinează rapoartele secţiei la şedinţele Colegiului ministerului, adoptînd decizii cu caracter de recomandare, acordă asistenţă metodologică necesară, organizează seminare şi consfătuiri cu lucrătorii secţiei.

3.Secţia îşi desfăşoară activitatea sub conducerea organului executiv în corespundere cu Constituţia şi Legile Republicii Moldova, decretele Preşedintelui Republicii Moldova, Hotărîrile Parlamentului , Hotărîrile, ordonanţele şi dispoziţiile Guvernului Republicii Moldova.

4.În relaţiile cu persoanele fizice şi juridice , inclusiv cu organele publice centrale şi locale secţia activează în limitele competenţei sale.

II.Sarcinile principale

5. Sarcinile principale ale secţiei sunt:

- elaborarea strategiei de dezvoltare social-economică a teritoriului administrativ stabilirea suportului financiar, surselor de finanţare pentru fiecare obiect prioritar de dezvoltare cuprins în strategia regională în scopul creării unei economii de piaţă multisectoriale, capabile să însuşească realizările tehnico-ştiinţifice, să folosească raţional resursele locale naturale, tehnica, materiale financiare şi umane;

- întocmirea măsurilor  orientate spre impulsionarea protecţiei sociale a păturilor social-vulnerabile din teritoriu;

- înaintarea propunerilor în vederea utilizării eficiente a investiţiilor capitale din contul bugetelor locale şi de stat ;

- participarea la elaborarea proiectelor investiţionale şi pregătirea lansarării lor (studiu, analize, acţiuni de promovare şi alte documente necesare lansării) în infrastructura tehnică şi economică la nivel regional şi de localităţi, în conformitate cu programele de dezvoltare pe o bază multianuală;

- elaborarea şi coordonarea în parteneriat cu autorităţile administraţiei publice şi ONG-urile din ţară şi de peste hotare a proiectelor de atragere a investiţiilor de la donatori internaţionali;

- promovarea în teritoriu a politicii statului în domeniul formării preţurilor şi tarifelor, susţinerea metodologică şi organizatorică a acestui proces;

- asigurarea mediului economico-organizaţional favorabil pentru dezvoldarea concurenţei locale şi controlul asupra respectării legislaţiei în teritoriu;

- intensificarea cooperării interregionale, transfrontaliere, înaintarea propunerilor concrete în dezvoltarea infrastructurii de transport, mediu, circulaţia mărfurilor, modernizarea serviciilor vamale etc.;

- a acorda ajutorul necesar în vederea promovării exportului de mărfuri şi servicii;

- avizarea şi prezentarea în modul stabilit a propunerilor privind elaborarea proiectului bugetului de stat, precum şi participarea la constituirea bugetului local;

-crearea unui sistem de publicaţii economice, broşuri cu succes etc.;

 III.Funcţiile secţiei

6. În corespundere cu sarcinile ce îi revin secţia exercită următoarele funcţii:

-analiza situaţiei economice şi sociale, monitorizarea actelor legislative şi normative ale organelor centrale de stat, a deciziilor organelor publice centrale precum şi ale sale;

-întocmirea proiectelor de acte normative, care se înaintează Guvernului;

-organizarea în comun cu subdiviziunile organului administraţiei publice locale, ministerele şi departamentele, agenţi economici situaţi pe teritoriul administrat a lucrărilor de elaborare a indicaţiilor de prognoză a dezvoltării economice şi sociale a teritoriului raionului Glodeni, programelor privind coeziunea socială şi economică;

-analiza structurii şi a stării potenţialului de producţie în aspect sectorial şi elaborarea pe această bază a strategiei şi programelor de restructurare (reprofilare) a întreprinderilor;

-contribuţia în soluţionarea problemelor stringente din sfera socială, plata la timp a salariilor şi pensiilor, plăţilor în fondul social, probleme şomajului;

- înaintarea propunerilor privind prevenirea şi reducerea impactului negativ asupra factorilor de mediu şi rezervelor naturale;

- organizarea activităţii de realizare a legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice de marfuri, lucruri şi servicii pe teritoriu raionului;

- organizarea audienţei cetăţenilor şi acordarea consultanţilor în chestiunile ce ţin de competenţa secţiei.

IV.Drepturile secţiei

7.Secţia este investită cu următoarele drepturi:

- să solicite de la întreprinderi, organizaţii, instituţii (indiferent de forma lor organizatorico-juridică) şi organele administraţiei publice locale informaţii referitoare la procesul transformărilor structurale şi economice, materialele necesare pentru analiza social-economică la elaborarea prognozelor şi programelor de dezvoltare social-economică, informaţiilor economico-statistice,etc.;

-să analizeze informaţiile oferite de conducătorii diferitor servicii ale administraţiei punlice locale privind executarea prevederilor actelor normative şi legislative, să elaboreze propuneri pentru înlăturarea încălcărilor comise;

- convoace consfătuiri pe problemele ce îi revin;

-să înainteze organelor administraţiei publice centrale propuneri coordonate cu conducerea organului administraţiei publice locale privind perfectarea legislaţiei în vigoare;

- să atragă în comisii (grupele de lucru) specialişti din cadrul unităţii administrativ-teritoriale, diferite organizaţii de stat şi întreprinderi, în scopul elaborării în comun a proiectelor de decizii, dispoziţii;

- să stabilească relaţii de colaborare cu secţiile similare din alte organe administrativ-teritoriale;

V.Organizarea activităţii secţiei

8. Secţia este condusă de şeful secţiei, care este desemnat (destituit)din funcţie prin decizia consiliului raional Glodeni de comun acord cu conducerea Ministerului Economiei.

9.Şeful Secţiei economie:

- organizează activitatea secţiei şi poartă răspundere personală pentru realizarea sarcinilor şi funcţiilor asumate, pentru deciziile adoptate, pentru autenticitatea informaţiei utilizate, precum şi pentru folosirea raţională a mijloacelor financiare şi valorilor materiale repartizate pentru întreţinerea secţiei;

- asigură executarea legilor, decretelor Preşedintelui RM, hotărîrilor Parlamentului,  hotărîrilor şi dispoziţiilor Guvernului, hotărîrilor consiliului raional precum şi realizarea sarcinilor şi funcţiilor prevăzute în prezentul regulament;

-prezintă în modul stabilit spre examinare Consiliului raional, Preşedintelui raionului Glodeni proiecte de decizii, dispoziţii, pronosticuri şi programe de dezvoltare social-economică a raionului;

-distribuie funcţiile de serviciu ale colaboratorilor secţiei.