Ссылки

 

 

 

Istorie

Главные вкладки

 

                                                  PAȘAPORTUL

                      unității administrativ-teritoriale raionul Glodeni

   În conformitate cu Legea privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova nr.764-XV din 27.12.2001, raionul Glodeni ca administrație publică locală este elementul principal în rezolvarea problemelor de interes local, care joacă un rol-cheie în dezvoltarea unității administrativ-teritoriale și în asigurarea serviciilor publice necesare cetățenilor.

   În raionul Glodeni sînt 35 localități, inclusiv, 19 primării-un oraș cu un sat în componența  lui, 18 sate/comune cu 33 sate în componența lor. Orașul de reședință este Glodeni.

   Populația raionului la 01.01.2017 conform datelor statistice constutuia 56,4 mii locuitori. Situația demografică e caracterizată de o scădere comparativ cu anul 2005 cînd erau 64,6 mii locuitori. Din totalul populației marea majoritate o constituie moldovenii-romîni. Populația urbană constituie10 mii locuitori, iar cea rurală -46,4 mii locuitori.

   Din punct de vedere geografic raionul Glodeni este situat în partea de Nord-Vest a Republicii Moldova, așezat la 168 km de capitală țării or.Chișinău. Raionul se mărginește la Vest cu rîul Prut, la Nord cu raionul Rîșcani, la Est cu mun.Bălți, la Sud cu raionul Fălești.

Latitudinea 47,7744, longititudinea 27,5145 și altitudinea 130 m de nivelul mării.

Clima temperat-contidentală.Temperatura medie anuală este +8,5 grade C, cea medie sezonieră constituie -4,5 grade C iarna și +15,5 grade C vara. Precipitațiile anuale ajung pînă la 475 mm.

Suprafața teritoriului raionului este de 75,4 mii ha, dintre care terenuri agricole 56,4 mii ha, inclusiv 40667 ha terenuri agricole: 38053 ha arabile,1767 ha livezi, 188 ha vii, 659 ha altele.

Relieful raionului reprezintă o cîmpie deluroasă, fragmentată de văi și ravene, mai ridicată în partea de est, cu o ușoară înlinare spre vest, însoțit de terase fluviale ce se contopesc cu lunca Prutului. Tot în vestul raionului se perindă recifii coralieri toltrele Prutului. Aici dealurile au înălțimi medii de pînă la 250 m cu versații lini.

Solurile în majoritate o reprezintă cernoziomurile argilo-nisipoase, levigate. Minereurile utile sunt reprezentate de prundiș și nisip-în lunca Prutului, piatră de construcție-Balatina, Butești, Cubani și Camenca, piatră de var-Cuhnești și Viișoara, argile-Glodeni, Danu și Iabloana. Vegetația e reprezentată de:asociații silvice-păduri de luncă din sălciș, plopiș, stejeret; de stepă-reprezentată de graminee; de stepă și silvostepă- neagră, graminee, stejar, salcîm alb, plop, frasin, arțar, ulm, alun, soc, porumbar, măceș ș.a. Pădurile ocupă 8,5% din suprafața raionului.

Fauna este pestriță: vulpe, nevăstuică, jder, căprioară, turturică, ciocănitoare, fazan-în păduri; mistreț, ondatră, vidră, rață sălbatică, lisiță, bîtlan-în lunca Prutului; țistar, iepure, șoarece-de-cîmp-în stepă. În anul 2005 a fost repopulat zimbrul, dispărut cu 300 ani în urmă.

Resursele acvatice se compun din rîuri ce străbat teritoriul raionului, cel mai mare fiind Prutul, Camenca, Camencuța,Căldărușa, Glodeanca, Copăcianca, Șovețul Mare și Mic ș.a. Întreg teritoriul său este împînzit de lacuri și iazuri artificiale cu o suprăfață de circa 1.880 ha.

  În raion sînt atestate monumente arheologice-așezări și stațiuni de vîrstă paleolitică, mezolitică, neolitică, din epoca bronzului pînă în evul mediu, 140 movile funerare; de arhitectură-vechi biserici de lemn și de piatră, două conacuri boierești, monumentul Libertății și Independenței; naturale-rezervația Pădurea Domnească, Toltrele Prutului, Țara Bîtlanilor, Suta de Movile, Grota Butești; ale gloriei militare-obeliscuri și plăci comemorative.

Salba de nestimate a raionului o completează meșteșugurile populare și folclorul, tradițiile și obiceiurile,păstrate și valorificate de meșteri și artiști-laureați ai unor concursuri prestigioase.

  Funcționează 9 muzee de istorie și etnografie, mai multe săli muzeistice, un planetariu școlar.

 

 

Secția economie Glodeni

Tel.0(249)2-32-88